Πολιτική Cookies

1. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι να διασφαλίσει τα δικαιώματα της ιδιωτικότητας. Αυτή η πολιτική συνοψίζει ποιες πληροφορίες που συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και λοιπές πληροφορίες μπορούμε να συλλέγουμε, το πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες, καθώς και άλλα σημαντικά θέματα σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών σας. Η εταιρία είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

2. ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η συμμόρφωση με όλους τους εφαρμοστέους νόμους προστασίας της ιδιωτικότητας και των δεδομένων αποτελεί Πολιτική της εταιρίας. Αυτή η υποχρέωση αντικατοπτρίζει την αξία που προσδίδουμε στην απόκτηση και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των πελατών μας, των επιχειρηματικών συνεργατών μας και άλλων που μοιράζονται τις προσωπικές πληροφορίες τους με εμάς.

Αυτή η Πολιτική εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς που χειρίζεται η εταιρία ή λειτουργούν για λογαριασμό της και περιλαμβάνει τις επιχειρησιακές μονάδες της εταιρίας παγκοσμίως.

3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ως Ιδιωτικότητα θεωρούνται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα και νοούνται εκείνες οι πληροφορίες και δεδομένα τα οποία μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώρισή σας, την ταυτοποίησή σας, την επικοινωνία μαζί σας ή τον εντοπισμό σας, ενδεικτικά αναφερόμενων του ονόματός σας, της διεύθυνσής σας, της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης ή του αριθμού τηλεφώνου σας. Δεν θεωρούμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα τις πληροφορίες εκείνες που καθίστανται ανώνυμες, ώστε να μην είναι εφικτό σε τρίτα πρόσωπα να αναγνωρίσουν με ευκολία συγκεκριμένο άτομο.

4. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

Με τη χρησιμοποίηση ενός διαδικτυακού τόπου της εταιρίας μας, συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας πολιτικής ιδιωτικότητας. Όποτε υποβάλετε πληροφορίες μέσω αυτού του τόπου, παρέχετε τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή, τη χρήση και την κοινοποίηση αυτών των πληροφοριών όπως περιγράφεται σε αυτήν την Πολιτική και σε οποιεσδήποτε δηλώσεις προστασίας της ιδιωτικότητας που ισχύουν για τη χώρα ή το διαδικτυακό τόπο.

4.1 Περιορισμοί κατά τη Συλλογή, Χρήση και Κοινοποίηση Προσωπικών Πληροφοριών

Στο βαθμό που απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η εταιρία θα προβαίνει στις εξής ενέργειες κατά το στάδιο της συλλογής προσωπικών πληροφοριών:

• Παροχή έγκαιρης και επαρκούς ενημέρωσης γύρω από τις πρακτικές της που σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα.

• Συλλογή, χρήση και διαβίβαση των προσωπικών σας πληροφοριών μόνο κατόπιν ρητής συγκατάθεσής σας, ανάλογα με το εάν πρόκειται για ευαίσθητες ή μη προσωπικές πληροφορίες, με τις ισχύουσες νομικές προϋποθέσεις και με άλλους παράγοντες.

• Συλλογή προσωπικών πληροφοριών μόνο για συγκεκριμένους και περιορισμένους σκοπούς. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε θα είναι συναφείς, επαρκείς και δεν θα υπερβαίνουν τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεγεί.

• Επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών κατά τρόπο συμβατό με τους σκοπούς για τους οποίους είχαν αρχικά συλλεγεί ή για σκοπούς για τους οποίους έχετε μεταγενέστερα συναινέσει.

• Λήψη των συναλλακτικών θεμιτών μέτρων προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες είναι επαρκείς, ακριβείς, πλήρεις και, όπου απαιτείται, ενημερωμένες για τη χρήση για την οποία προορίζονται.
• Αποφυγή της χρήσης των προσωπικών σας πληροφοριών για σκοπούς απευθείας προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών, χωρίς να σας δίνεται η δυνατότητα να εναντιωθείτε στην ενέργεια αυτή.

• Λήψη των απαραίτητων μέτρων, συμβατικών ή μη, για την παροχή επαρκούς προστασίας των προσωπικών σας πληροφοριών που κοινοποιούνται σε τρίτους ή διαβιβάζονται σε άλλη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της ενδοεταιρικής διαβίβασης.

4.2 Πληροφορίες Συλλεγόμενες και Χρήση Αυτών

Όταν προσπελάζετε και χρησιμοποιείτε έναν δικτυακό τόπο της εταιρίας, υπάρχουν τρεις τρόποι με τους οποίους μπορούμε να συλλέγουμε πληροφορίες για εσάς:

4.2.1. Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα

Η εταιρία συλλέγει πληροφορίες που αποστέλλονται σε μας αυτόματα από τον περιηγητή σας. Ενδεικτικά οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP του δικού σας παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου, το όνομα του λειτουργικού σας συστήματος (όπως Macintosh® ή Windows®) και το όνομα ή την έκδοση του περιηγητή σας (όπως Internet Explorer® ή Safari®). Οι πληροφορίες που λαμβάνουμε εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις του περιηγητή σας. Παρακαλούμε ελέγξτε τον περιηγητή σας εάν επιθυμείτε να μάθετε τι πληροφορίες στέλνει ο περιηγητής σας ή πώς να αλλάζετε τις ρυθμίσεις σας. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τους τόπους μας και να τους καταστήσουμε πιο συμβατούς με την τεχνολογία που χρησιμοποιείται από τους επισκέπτες μας μέσω του διαδικτύου.

4.2.2 Πληροφορίες που Συλλέγονται Τοποθετώντας ένα «Cookie» στον Υπολογιστή Σας

Η εταιρία δύναται να λαμβάνει πληροφορίες για εσάς εγκαθιστώντας μία «ετικέτα» στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Η ετικέτα αυτή ονομάζεται «cookie».

Όλοι οι δικτυακοί τόποι της εταιρίας χρησιμοποιούν «cookies περιόδου λειτουργίας». Ένα «cookie περιόδου λειτουργίας» χρησιμοποιείται για να επισημάνει τον υπολογιστή σας με ένα μοναδικό αναγνωριστικό που δημιουργείται από υπολογιστή, όταν προσπελάζετε τον δικτυακό μας τόπο. Το «cookie περιόδου λειτουργίας» δεν προσδιορίζει την ταυτότητά σας και λήγει μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης. Χρησιμοποιούμε «cookies περιόδου λειτουργίας» προκειμένου να συλλέγουμε στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τους δικτυακούς μας τόπους – ποιες σελίδες επισκέπτονται, ποιους συνδέσμους χρησιμοποιούν και πόσο χρόνο διαρκεί η επίσκεψή τους σε κάθε σελίδα.

Αναλύουμε αυτές τις πληροφορίες (γνωστές ως «δεδομένα περιήγησης») με στατιστικές μεθόδους για να κατανοήσουμε καλύτερα τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των επισκεπτών και να βελτιώσουμε το περιεχόμενο και τη λειτουργικότητα των δικτυακών μας τόπων.

Ορισμένοι δικτυακοί τόποι της εταιρίας χρησιμοποιούν επίσης «μόνιμα cookies». Αυτά τα cookies δεν λήγουν όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης. Παραμένουν στον υπολογιστή σας μέχρι να τα διαγράψετε. Αντιστοιχίζοντας τον υπολογιστή σας με ένα μοναδικό αναγνωριστικό, έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργούμε μία βάση δεδομένων με τις προηγούμενες επιλογές και προτιμήσεις σας και σε περίπτωση που αυτές οι επιλογές ή προτιμήσεις χρειαστεί να συλλεχθούν ξανά, παρέχονται σε εμάς αυτόματα, ώστε να εξοικονομείτε χρόνο και κόπο. Για παράδειγμα, αφού κάνετε μια αγορά, εάν αποφασίσετε να κάνετε άλλη μια αγορά, η διεύθυνση αποστολής θα έχει διατηρηθεί και εσείς θα πρέπει απλώς να την επιβεβαιώσετε. Εάν ένας δικτυακός τόπος της εταιρίας χρησιμοποιεί «μόνιμα cookies» θα σας ενημερώσουμε σχετικά στη Δήλωση Ιδιωτικότητας που αναρτάται στον εν λόγω δικτυακό τόπο.

Οι δικτυακοί τόποι της εταιρίας μας χρησιμοποιούν επίσης «cookies ρυθμίσεων ή επιλογών». Τα συγκεκριμένα «cookies» εγκαθίστανται στον υπολογιστή σας κατά τη διάρκεια που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας και αφορούν τις ρυθμίσεις που επιλέγετε. Τέτοιες ρυθμίσεις μπορούν για παράδειγμα να αφορούν τη γλώσσα επιλογής. Αυτά τα «cookies» δεν λήγουν όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης αλλά παραμένουν στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή που χρησιμοποιείται. Την επόμενη φορά που θα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας τα «cookies ρυθμίσεων» θα θυμούνται τις ρυθμίσεις που είχατε επιλέξει κατά την τελευταία σας επίσκεψη.
Εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε «cookies», μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε ώστε να αποκλείει τα «cookies» ή να σας ειδοποιεί όταν ένα «cookie» τοποθετείται στον υπολογιστή σας. Μολονότι δεν είστε υποχρεωμένοι να αποδέχεστε τα «cookies» όταν επισκέπτεστε έναν δικτυακό τόπο της εταιρίας, ενδέχεται να μην έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε όλες τις λειτουργίες του δικτυακού τόπου εάν το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε αποκλείει τα «cookies» μας.

4.2.3. Cookies στο πλαίσιο του Remarketing

Το re-marketing λειτουργεί με την χρήση «cookies» τα οποία “σημαδεύουν” και παρακολουθούν τους χρήστες του εκάστοτε site.
Η εταιρία στο πλαίσιο του re-marketing χρησιμοποιεί τους εξής κώδικες: Google Analytics και Facebook Pixel.

Google Analytics
Το Google Analytics είναι ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία για την παρακολούθηση και την ανάλυση της «κυκλοφορίας» της ιστοσελίδα της εταιρίας μας. Παρέχει ένα μεγάλο όγκο πληροφοριών σχετικά με το ποιος επισκέπτεται την ιστοσελίδα, τι ψάχνει, και πώς φτάνει στην ιστοσελίδα της εταιρίας μας. Με τη βοήθεια του συγκεκριμένου εργαλείου η εταιρία μας έχει πλήρη εικόνα σχετικά με την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας της. Παρέχονται τόσο στατιστικά στοιχεία όσο και δημογραφικά στοιχεία των επισκεπτών χωρίς όμως να συλλέγονται προσωπικά δεδομένα. Η συλλογή τόσο των στατιστικών όσο και των δημογραφικών στοιχείων βοηθά στη βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας μας.
Google AdWords
Μέσα από τη χρήση των Google Analytics παρέχεται η δυνατότητα στην εταιρία μας να παρακπαρακολούθησης των διαφημιστικών εκστρατειών του Google AdWords. Mε αυτό τον τρόπο, το Google Analytics παρέχει στην εταιρία μας στοιχεία και πληροφορίες πάντα ανώνυμα σε σχέση με τις διαφημιστικές καμπάνιες που «τρέχει» και τη συνακόλουθη απήχησή τους στο διαφημιστικό κοινό.

Facebook Pixel
Το pixel του Facebook είναι ένα εργαλείο στατιστικών στοιχείων που επιτρέπει τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών εκστρατειών που «τρέχει» η εταιρία μας κατανοώντας τις ενέργειες που κάνουν οι χρήστες στην ιστοσελίδα μας. Η εταιρία μας χρησιμοποιεί το Facebook Pixel και τα ανώνυμα δεδομένα που λαμβάνει για τους παρακάτω σκοπούς:

 Επιβεβαίωση ότι η εκάστοτε διαφημιστική καμπάνια που «τρέχει» προβάλλεται στο αρμόδιο κοινό
 Δημιουργία επιλέξιμων ομάδων και συνόλων για συμμετοχή σε διαφημιστικές καμπάνιες

5. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η εταιρία δεν θα πωλεί τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται από τους διαδικτυακούς τόπους της σε μεσίτες καταλόγων διευθύνσεων χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Η εταιρία μπορεί να μοιράζεται τις προσωπικές σας πληροφορίες με άλλες επιχειρησιακές μονάδες της εταιρίας. Όταν γίνεται αυτό, αυτές οι άλλες επιχειρησιακές μονάδες της εταιρίας θα χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σας κατά τρόπο σύμφωνο με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικά (ή με τους οποίους συγκατατεθήκατε στη συνέχεια).

Η εταιρία μπορεί επίσης να μοιράζεται τις προσωπικές σας πληροφορίες με τρίτους παρόχους υποστηρικτικών υπηρεσιών. Αυτοί οι τρίτοι απαιτείται να χρησιμοποιήσουν τις προσωπικές πληροφορίες που μοιραζόμαστε με αυτούς μόνο για να εκτελούν τις υπηρεσίες για λογαριασμό μας και να επεξεργάζονται τις προσωπικές σας πληροφορίες ως αυστηρά εμπιστευτικές σε συμμόρφωση με όλους τους εφαρμοστέους νόμους προστασίας της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εταιρία μπορεί να μοιράζεται τις προσωπικές σας πληροφορίες με τρίτους με τους οποίους συνεργαζόμαστε για να παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες μας, όπως διανομείς. Όταν γίνεται αυτό, θα απαιτούμε από τους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες να χρησιμοποιούν αυτές τις προσωπικές πληροφορίες κατά τρόπο σύμφωνο με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικά (ή τους οποίους συγκατατεθήκατε στη συνέχεια) και μόνο όταν επιτρέπεται βάσει της παρούσας Πολιτικής, οποιωνδήποτε εφαρμοστέων δηλώσεων προστασίας της ιδιωτικότητας της χώρας ή του διαδικτυακού τόπου, και όλων των εφαρμοστέων νόμων προστασίας της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων.

Σε ορισμένες περιορισμένες περιστάσεις μπορούμε να μοιραζόμαστε ή να διαβιβάζουμε προσωπικές πληροφορίες προς ανεξάρτητους τρίτους. Για παράδειγμα, μπορούμε να παρέχουμε προσωπικές πληροφορίες σε έναν τρίτο (i) μετά από αίτημά σας, (ii) προς συμμόρφωση με νόμο ή δικαστική απόφαση, (iii) για διερεύνηση πιθανού αδικήματος, όπως η κλοπή ταυτότητας, (iv) σε σχέση με την πώληση, την αγορά, τη συγχώνευση, την αναδιοργάνωση, την εκκαθάριση ή τη διάλυση της εταιρίας ή μιας επιχειρησιακής μονάδας της εταιρίας, ή (v) κάτω από παρόμοιες περιστάσεις. Εάν λάβει χώρα ένα τέτοιο γεγονός, θα λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατεύουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες.

Πολλοί από τους διαδικτυακούς τόπους της εταιρίας σας επιτρέπουν να επιλέγετε την κοινοποίηση ή/και διαβίβαση των προσωπικών σας πληροφοριών. Στις περισσότερες περιπτώσεις, σας ζητάμε να υποδείξετε τις επιλογές σας κατά τον χρόνο και στη σελίδα όπου παρέχετε τις προσωπικές σας πληροφορίες.

6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Οι προσωπικές σας πληροφορίες θα αποθηκεύονται στις βάσεις δεδομένων της εταιρίας ή σε βάσεις δεδομένων που διατηρούνται από τους παρόχους υπηρεσιών μας.

Η εταιρία λαμβάνει εύλογα μέτρα για την προστασία της ασφάλειας, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των προσωπικών σας πληροφοριών. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε ασφαλή τεχνολογία για να μεταφέρουμε τις προσωπικές πληροφορίες μέσω του Διαδικτύου.

Περιορίζουμε την πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες σε εκείνους που έχουν επιχειρησιακή ανάγκη προς τούτο. Αν και χρησιμοποιούμε μέτρα ασφάλειας για να βοηθήσουμε στην προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση, κακή χρήση ή αλλοίωση, παρακαλούμε να έχετε υπόψη ότι καμία μετάδοση μέσω του Διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής ή ελεύθερη σφαλμάτων. Η εταιρία δεν θα είναι υπεύθυνη για τις παραβιάσεις της ασφάλειας πέρα του εύλογου ελέγχου μας.

7. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ

Οι διαδικτυακοί τόποι της εταιρίας μπορεί να περιέχουν συνδέσεις με διαδικτυακούς τόπους που δεν διαχειρίζονται από την εταιρία. Αυτές οι συνδέσεις παρέχονται ως υπηρεσία και δεν υπονοούν οποιαδήποτε επικύρωση των δραστηριοτήτων ή του περιεχομένου αυτών των τόπων, ούτε οποιαδήποτε συσχέτιση με τους χειριστές τους. Σας προτρέπουμε να εξετάζετε την πολιτική ιδιωτικότητας που δημοσιεύεται στους διαδικτυακούς τόπους που επισκέπτεστε προτού χρησιμοποιήσετε τον τόπο ή προτού παράσχετε προσωπικές πληροφορίες.

8. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μπορείτε να αναθεωρείτε, να διορθώνετε και να ενημερώνετε τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε σε μας μέσω ενός διαδικτυακού τόπου της εταιρίας με τη χρήση των μηχανισμών ανατροφοδότησης που παρέχονται σε ένα συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας, επικοινωνώντας μαζί μας μέσω email ή γράφοντας στη διεύθυνση […] Yπόψιν: …………………………….

9. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Το χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών σας πληροφοριών θα ποικίλει και θα εξαρτάται από το σκοπό και τη χρήση των συλλεγόμενων πληροφοριών. Υπάρχουν νομικές απαιτήσεις να διατηρούμε ορισμένους τύπους δεδομένων για καθορισμένες περιόδους. Διαφορετικά, θα διατηρούμε τα δεδομένα για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από όσο είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν τα δεδομένα.

10. ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ

Οι περισσότεροι δικτυακοί τόποι της εταιρίας δεν προορίζονται για παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών. Η εταιρία δεν ζητά εσκεμμένα ούτε συλλέγει προσωπικές πληροφορίες από ή για τα παιδιά στους διαδικτυακούς της τόπους εκτός εάν επιτρέπεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

11. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η εταιρία υποβάλλει την Παρούσα Πολιτική σε συχνή επανεξέταση και ενδέχεται να την τροποποιεί ή να την αναθεωρεί περιοδικά κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Όταν θα συμβαίνουν αλλαγές, θα καταγράφεται η ημερομηνία τροποποίησης ή αναθεώρησης στην Πολιτική. Η επικαιροποιημένη Πολιτική θα ισχύει για τους πελάτες και τα στοιχεία τους από την ημερομηνία αυτή.

Η εταιρία ενθαρρύνει τους πελάτες να μελετούν κατά περιόδους την παρούσα Πολιτική προκειμένου να εξετάζουν εάν υπάρχουν τυχόν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται η εταιρία τα προσωπικά τους δεδομένα. Η παρούσα Δήλωση ενημερώθηκε για τελευταία φορά τον Νοέμβριο του 2018.